+48 42 689 35 60 +48 506 066 857

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.            Sklep internetowy dostępny pod adresem www.ablogic.pl prowadzony jest przez AB logic sp. z o.o., spółkę zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia pod numerem KRS 34269, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 550.000 zł.

2.            Regulamin wraz z zawartymi w nim postanowieniami dotyczącymi Sklepu Internetowego, Formularza Zamówienia, Konta oraz Newslettera są skierowane wyłącznie do Klientów Usługodawcy będących przedsiębiorcami zarejestrowanymi w bazie klientów AB logic sp. z o.o. Sklep internetowy nie jest przeznaczony dla konsumentów. AB logic zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Klient jest klientem zarejestrowanym w bazie AB logic sp. z o.o.

3.            Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Usługodawca.

4.            Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności opublikowaną na Stronie Internetowej, określającą zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym w Sklepie Internetowym, podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych, a także prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje dotyczące stosowania plików cookies i narzędzi analitycznych.

5.            Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na Stronie Internetowej www.ablogic.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom lub Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na trwałym nośniku w każdej chwili.

6.            W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika lub Klienta oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

7.            Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług, wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, oraz innych zdarzeń będących poza wpływem Administratora.

8.            Definicje:

DZIEŃ ROBOCZY – pojedynczy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający tworzenie konta.

FORMULARZ KONTAKTOWY – usługa elektroniczna - formularz dostępny na Stronie internetowej, pozwalający Użytkownikowi przesłać zapytanie Sprzedawcy;

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, pozwalający na składanie zamówienia, w szczególności poprzez dodawanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określanie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

KLIENT – Użytkownik będący: (1) osobą fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dla której korzystanie ze sklepu internetowego, w tym zawieranie umów sprzedaży, jest związane z jej działalnością gospodarczą i ma charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub (2) osobą prawna; lub (3) jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierający lub zamierzający zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, zarejestrowany na dzień zakładania Konta w bazie klientów Sprzedawcy.

KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

KONTO – usługa elektroniczna, identyfikowana indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, w ramach której gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje dotyczące złożonych przez niego zamówień w Sklepie Internetowym. Umożliwia ono składanie zamówień i zawieranie umów sprzedaży produktów przez Klienta.

NEWSLETTER – usługa elektroniczna dostępna dla Klientów, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, umożliwiająca automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, usługa lub prawo, które stanowi przedmiot Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Usług Elektronicznych.

SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: ablogic.pl.

SPRZEDAWCA/ADMINISTRATOR/USŁUGODAWCA – AB logic Sp. z o.o., spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia pod numerem KRS 34269, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 550.000 zł.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta lub Użytkownika świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

UŻYTKOWNIK – osoba odwiedzająca Stronę Internetową lub korzystająca z Formularza Kontaktowego.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

§ 2

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.            W Sklepie Internetowym dostępne są dla Klientów następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.            Aby korzystać z Konta, Klient musi przejść trzy następujące kroki: (1) wypełnić Formularz Rejestracji, (2) kliknąć na opcję "Załóż konto," oraz (3) potwierdzić chęć utworzenia Konta, klikając w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji, konieczne jest dostarczenie danych takich jak nazwa firmy, numer NIP, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.

3.            Usługa Elektroniczna Konto jest świadczona bezpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca może w dowolnym momencie usunąć Konto (rezygnując z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, zwłaszcza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ablogic.pl.

4.            Formularz Zamówienia – Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się od momentu dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia ma miejsce po dwóch kolejnych krokach: (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia oraz (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego przycisku "Potwierdź zakup." Do tego momentu można dokonywać samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych (należy kierować się wyświetlanymi komunikatami i informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia Klient musi podać dane dotyczące siebie oraz informacje odnośnie do Umowy Sprzedaży, włączając Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, oraz sposób płatności.

5.            Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia jest świadczona bezpłatnie i ma charakter jednorazowy, kończąc się po złożeniu Zamówienia lub po wcześniejszym zaniechaniu składania Zamówienia przez Usługobiorcę.

6.            Usługa Newslettera jest dostępna po podaniu adresu poczty elektronicznej w sekcji "Newsletter" na stronie Sklepu Internetowego i zatwierdzeniu rejestracji poprzez kliknięcie w przycisk "Zapisz się." Można także zapisać się na Newsletter, zaznaczając odpowiednie pole wyboru podczas zakładania Konta. Po utworzeniu Konta, Klient zostaje automatycznie zapisany na Newsletter.

7.            Usługa Elektroniczna Newsletter jest świadczona bezpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) w dowolnym momencie i bez konieczności podawania przyczyny, poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, zwłaszcza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ablogic.pl. lub pisemnie na adres: Smolice 1M hala G, 95-010 Stryków.

8.            Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z systemu teleinformatycznego obsługiwanego przez Usługodawcę obejmują: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarkę internetową w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari; Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) aktywowanie obsługi plików Cookies oraz obsługi Javascript w przeglądarkach internetowych.

9.            Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu Internetowego z poszanowaniem prawa, zasad etyki oraz z uwzględnieniem ochrony praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Ponadto, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

10.         Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług Elektronicznych: Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę, jak również pozostałe reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego (wyłączając procedurę reklamacji Produktu), mogą być składane na przykład:

•             pisemnie na adres: Smolice 1M hala G, 95-010 Stryków;

•             elektronicznie poprzez wysłanie reklamacji na adres poczty elektronicznej: sprzedaz@ablogic.com.pl.

Zaleca się, aby w opisie reklamacji Klient podał: (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) dane kontaktowe osoby składającej reklamację. Te wskazówki mają charakter zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych bez ich uwzględnienia. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, a nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.

 

§ 3

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1.            Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą jest możliwe po wcześniejszym złożeniu przez Klienta Zamówienia przy użyciu Formularza Zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym, zgodnie z postanowieniami § 2 pkt 4. Regulaminu. Ta opcja dostępna jest wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników.

2.            Informacje o Produktach podane w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.            Cena netto, wyrażona w złotych polskich, nieobejmująca podatków, jest widoczna na stronie Sklepu Internetowego wyłącznie dla Klientów. Informacje dotyczące całkowitej ceny Produktu, wraz z podatkami, objętego Zamówieniem, a także kosztów dostawy (wliczając opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz pozostałych opłat, a w przypadku braku możliwości ustalenia ich kwoty - informacja o obowiązku ich zapłaty, przekazywane są Klientowi na stronach Sklepu Internetowego podczas składania Zamówienia, a także w chwili wyrażenia przez Klienta zgody na zawarcie Umowy Sprzedaży.

4.            Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym przy użyciu Formularza Zamówienia:

4.1.        Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą wymaga złożenia wcześniejszego Zamówienia w Sklepie Internetowym, zgodnie z § 2 pkt 4. Regulaminu.

4.2.        Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego przyjęcie i rozpoczęcie realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz rozpoczęcie jego realizacji przekazywane są Klientowi w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, podany podczas składania Zamówienia. Wiadomość zawiera informacje o przyjęciu Zamówienia do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

5.            Zawarcie, zabezpieczenie oraz dostarczenie Klientowi treści Umowy Sprzedaży jest realizowane poprzez (1) dostępność niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 punkcie 3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest także trwale przechowywana i zabezpieczana w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

§ 4

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKTY

1.            Sprzedawca oferuje Klientowi następujące opcje płatności związane z Umową Sprzedaży:

a) Płatność gotówką przy odbiorze przesyłki;

b) Płatność gotówką przy odbiorze osobistym;

c) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, w określonej kwocie i terminie wskazanym na fakturze VAT (płatność odroczona).

2.            Terminy płatności: W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient ma obowiązek uregulowania płatności nie później niż w terminie wskazanym na fakturze VAT. Po upływie tego terminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie lub odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. Jeśli Klient zdecyduje się na płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub płatność gotówką przy odbiorze osobistym, to płatność powinna być dokonana w chwili odbioru przesyłki.

 

§ 5

KOSZTY, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

1.            Dostawa Produktu jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.            Koszty dostawy Produktu do Klienta są określane na stronach Sklepu Internetowego w dziale informacyjnym dotyczącym kosztów dostawy oraz podczas procesu składania Zamówienia. Dostawa Produktu do Klienta jest zwykle odpłatna, z wyjątkiem sytuacji, gdy Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

3.            Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

4.            Klient ma do dyspozycji kilka opcji dostawy lub odbioru Produktu:

a) Przesyłka kurierska

b) Przesyłka kurierska pobraniowa

c) Odbiór osobisty na adresie: Smolice 1M hala G, 95-010 Stryków. Produkt może być odebrany w Dniach Roboczych w godzinach od 09:00 do 16:00.

5.            Standardowy termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że inny termin jest podany w opisie Produktu lub podczas składania Zamówienia. W przypadku Produktów z różnymi terminami dostawy, obowiązuje najdłuższy podany termin, jednak nie przekracza on 7 Dni Roboczych. Termin dostawy rozpoczyna się w następujący sposób:

a) Dla płatności przelewem – od daty zawarcia Umowy Sprzedaży

b) Dla płatności gotówką przy odbiorze – od daty zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.            Standardowy termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta wynosi do 2 Dni Roboczych, chyba że inny termin jest podany w opisie Produktu lub podczas składania Zamówienia. W przypadku Produktów z różnymi terminami gotowości do odbioru, obowiązuje najdłuższy podany termin, jednak nie przekracza on 7 Dni Roboczych. Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o gotowości Produktu do odbioru. Początek terminu gotowości Produktu do odbioru Klienta rozpoczyna się w następujący sposób:

a) Dla płatności przelewem – od daty zawarcia Umowy Sprzedaży.

b) Dla płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od daty zawarcia Umowy Sprzedaży.

7.            Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 

§ 6

RĘKOJMIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

1.            Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje wyłączona.

2.            Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, niezależnie od podstawy prawnej, jest ograniczona - zarówno w przypadku jednego roszczenia, jak i wszystkich roszczeń  - do wysokości zapłaconej ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa wyżej, odnosi się do wszelkich roszczeń, które Usługobiorca/Klient może kierować w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym tych niezwiązanym z Umową Sprzedaży lub gdy nie doszło do zawarcia takiej umowy. Usługodawca/Sprzedawca odpowiada wyłącznie za szkody przewidywalne w chwili zawarcia umowy, a nie ponosi odpowiedzialności za utracone zyski. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie przesyłki.

 

§ 7

FORMULARZ KONTAKTOWY

1.            Niniejszy Regulamin określa również warunki pozwalające wysłać zapytanie przez Użytkownika przy pomocy Formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie Internetowej w celu uzyskania odpowiedzi na przesłane pytanie.

2.            Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Stronę Internetową wraz z Formularzem Kontaktowym w czasie dostępności Strony Internetowej Usługodawcy.

3.            Strona Internetowa nie jest Sklepem Internetowym, przez który można bezpośrednio zawierać Umowy Sprzedaży. To oznacza, że opisy Produktów i usług, odpowiedzi na zapytania poprzez Formularz Kontaktowy, a także zdjęcia, grafiki i wszelkie inne materiały znajdujące się na Stronie Internetowej nie stanowią oferty.

4.            Formularz Kontaktowy pozwala na przesłanie zapytania do Usługodawcy, dając możliwość otrzymania odpowiedzi za pośrednictwem co najmniej jednego z dostępnych kanałów kontaktowych. To oznacza, że wprowadzając swój adres e-mail lub numer telefonu w polu formularza kontaktowego (i przesłanie go do Usługodacy), Użytkownik wyraża zgodę na kontakt ze strony Usługodawcy oraz otrzymanie odpowiedzi na podany adres e-mail lub numer telefonu.

5.            Jeśli Usługodawca podejrzewa lub stwierdza naruszenie warunków określonych w niniejszym Regulaminie lub otrzymuje zapytanie niezwiązane z działalnością Sprzedawcy, zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi (lub niewysłania komunikatu) na przesłane zapytanie w ramach Formularza Kontaktowego.

6.            Aby skorzystać z Formularza Kontaktowego, Użytkownik powinien:

6.1.        Otworzyć zakładkę zawierającą Formularz kontaktowy na Stronie Internetowej,

6.2.        Wypełnić Formularz Kontaktowy, dostarczając niezbędne dane, w tym treść pytania.

6.3.        Wyrazić akceptację i potwierdzić zapoznanie się z obowiązującym Regulaminem oraz polityką prywatności.

6.4.        Potwierdzić chęć otrzymania odpowiedzi poprzez przynajmniej jeden z udostępnionych kanałów kontaktowych, poprzez naciśnięcie przycisku "Wyślij" w Formularzu kontaktowym.

7.            Formularz Kontaktowy jest dostępny bez konieczności zarejestrowania się lub zalogowania.

8.            Użytkownik jest zobligowany do korzystania ze Strony i Formularza kontaktowego z poszanowaniem przepisów obowiązującego prawa, postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad etycznych. W ramach tego obowiązku:

8.1.        Zabrania się wprowadzania w Formularzu Kontaktowym treści wulgarnych, nieprawdziwych lub obrażających inne osoby.

8.2.        Wszelkie naruszenie dóbr osobistych Usługodawcy lub osób trzecich jest wykluczone.

8.3.        Niedopuszczalne jest dostarczanie treści, które sprzeczne są z obowiązującym prawem.

8.4.        Zakazane jest ingerowanie w działanie Strony internetowej, włączając w to modyfikowanie jej kodu, rozpowszechnianie wirusów, robaków, trojanów, nieautoryzowane rozszerzenia i innych elementów, które mogą zakłócić funkcjonowanie Strony Internetowej.

8.5.        Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

9.            Dobrowolne pozostawienie adresu e-mail lub numeru telefonu za pośrednictwem Formularza Kontaktowego stanowi wyrażenie zgody dla Usługodawcy na udzielenie odpowiedzi Użytkownikowi co najmniej jedną z podanych dróg kontaktowych, co jest zgodne z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, oraz w przypadku rozmów telefonicznych art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne.

10.         Użytkownik może zgłosić reklamację co do działania Strony Internetowej lub funkcjonowania Formularza Kontaktowego wysyłając wiadomość na adres biuro@ablogic.pl. Usługodawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi w ciągu 14 dni od momentu otrzymania pełnej informacji od Użytkownika.

11.         Dodatkowo, Usługodawca informuje o istnieniu platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami na poziomie unijnym, znana jako platforma ODR. Można ją znaleźć pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Konsumentem jest  osoba w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2013/11/UE.

 

§ 8

POSTANOWIENIA DODATKOWE

1.            Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży jest możliwe bez konieczności podawania przyczyn i nie stanowi podstawy do żadnych roszczeń ze strony Klienta wobec Sprzedawcy.

2.            Sprzedawca ma prawo do ograniczenia dostępnych opcji płatności, w tym do żądania przedpłaty w całości lub części, niezależnie od wybranej przez Klienta formy płatności i bez wpływu na zawarcie Umowy Sprzedaży.

3.            W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta, Sprzedawca ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 150 zł, obok innych dostępnych środków. Naliczenie kary umownej nie wyłącza prawa Sprzedawcy do żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

4.            Usługodawca ma możliwość wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyn, przez wysłanie stosownego zawiadomienia Usługobiorcy.

5.            Klient lub Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, z wyłączeniem Umowy Sprzedaży w przypadku Klientów, w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Usługodawcę za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy. Konto Klienta w Sklepie internetowym zostanie usunięte.

6.            Wszystkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem podlegają jurysdykcji sądu właściwego ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.            Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są składane w języku polskim oraz regulowane prawem polskim.

2.            Zmiana Regulaminu: Usługodawca ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, takich jak ale nie wyłącznie: zmiany w przepisach prawa, metody płatności i dostawy, pod warunkiem, że takie zmiany wpłyną na realizację postanowień Regulaminu.

3.            Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje. Sprzedawca równocześnie informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:

•             Cookies

•             Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile oraz wiadomości SMS, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.

4.            W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami) oraz inne stosowne przepisy prawa obowiązującego w Polsce.

 

§ 10

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.            Z zastrzeżeniem Regulaminu Administratorem danych, podanych przez Klienta lub Użytkownika w ramach korzystania ze Strony Internetowej, Sklepu Internetowego rejestracji lub składania zawierania Umowy Sprzedaży, jest Sprzedawca.

2.            Dane przetwarzane będą w celu realizacji Umowy sprzedaży oraz innych usług świadczonych drogą elektroniczną opisanych w niniejszym Regulaminie, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).

3.            Klient lub Użytkownik mają prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności. 

4.            Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w Polityce prywatności i cookies dostępnej na Stronie Internetowej.