+48 42 689 35 60 +48 506 066 857

Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży AB logic Sp. z o.o.

(OWS AB logic Sp. z o.o.)

1.            Zakres obowiązywania, definicje

 

1.1.        Na podstawie niniejszych ogólnych warunków sprzedaży (dalej „OWS”) AB logic sp. z o.o. z siedzibą w Smolicach, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000034269, o numerze NIP: 725-16-79-872, zwana dalej Sprzedawcą lub AB logic, zawiera umowy sprzedaży oferowanych przez siebie towarów handlowych z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi, które nie posiadają osobowości prawnej, zwanymi dalej pojedynczo Kupującym. Stosowanie OWS do sprzedaży konsumenckiej jest wyłączone.

1.2.        OWS mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży i stanowią jej integralną część. W przypadku stałej współpracy handlowej Stron, każdą pojedynczą dostawę traktuje się jako odrębną umowę sprzedaży.  Odmienne uregulowania lub uzupełnienia OWS wymagają formy pisemnej. Postanowienia ogólnych warunków umów Kupującego nie obowiązują. To samo dotyczy sytuacji, w której AB logic nie wyraziła jednoznacznego sprzeciwu wobec ogólnych warunków umów Kupującego.

1.3.        Niniejsze OWS wiążą Kupującego, w przypadku:

1.3.1.    Doręczenia OWS przed zawarciem Umowy, lub

1.3.2.    Udostępnienia OWS Kupującemu w postaci elektronicznej, również poprzez wskazanie na ich publikację na stronie internetowej, przy czym AB logic oświadcza, że udostępnione na stronie internetowej [¬www.ablogic.pl]  OWS mogą być przez Kupującego w każdym czasie odtwarzane, Kupujący ma ponadto możliwość ich każdorazowego zapisywania na swoim komputerze oraz ich wydrukowania.

1.4.        W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami uzgodnionymi przez Strony w umowie a OWS, zastosowanie mają w pierwszej kolejności warunki ustalone w umowie przez strony, a następnie OWS.

1.5.        Definicje:

Oferta – oferta handlowa określająca zasady zakupu na jakich Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towary Kupującemu. Jakiekolwiek katalogi, foldery reklamowe, cenniki, wzorniki, ogłoszenia i publikacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 63 KC.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego o chęci zakupu towarów Sprzedawcy w formie pisemnej (listownie, faxem, pocztą elektroniczną, sms) lub w przypadku transakcji zwyczajowo przyjętych z dotychczasowym Klientem także w formie ustnej (telefonicznej). Złożenie Zamówienia w rozumieniu OWS jest równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy zakupu przez Kupującego.

Potwierdzenie Zamówienia – oświadczenie woli Sprzedawcy o chęci sprzedaży towarów na rzecz Kupującego złożone w formie pisemnej (listownie, faxem, pocztą elektroniczną) lub telefonicznej dla zamówienia złożonego telefonicznie i dopuszczalnego w transakcjach zwyczajowo przyjętych z dotychczasowym Klientem, będące odpowiedzią na Zamówienie.

Strony – oznacza Sprzedawcę i Kupującego łącznie.

 

2.            Zawarcie umowy sprzedaży

 

2.1.        Złożenie Zamówienia przez Kupującego następuje w jeden ze wskazanych sposobów:

2.1.1.    Z chwilą jego doręczenia Sprzedawcy faxem na numer telefonu: 42 689 35 85/84 lub pocztą elektroniczną na jeden ze wskazanych adresów na stronie internetowej Sprzedawcy: http://www.ablogic.pl/ przez podanie co najmniej właściwych dla danego towaru parametrów: nazwy towaru, numerycznego oznaczenia koloru, szerokości zamawianego towaru, ilości lub rozmiaru danego towaru oraz przez wyrażenie zgody na przestawioną ofertę cenową bądź w oparciu o uprzednio ustaloną i zaakceptowaną przez Kupującego cenę dla danego towaru i proponowany termin dostawy towaru, a także przez wskazanie niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT i złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną z jednoczesnym wskazaniem adresu poczty elektronicznej dla otrzymywania faktur drogą elektroniczną jeżeli uprzednio oświadczenia nie zostały przez Kupującego już złożone, lub

2.1.2.    Z chwilą kliknięcia przycisku „zamawiam” na stronie internetowej Sprzedawcy poprzez system e-sklepu na stronie internetowej Sprzedawcy: http://www.ablogic.pl. Przed kliknięciem przycisku „zamawiam” system wymaga podania niezbędnych danych do złożenia zamówienia oraz należy zaznaczyć pole akceptacji niniejszych OWS, lub

2.1.3.    Podczas rozmowy telefonicznej w transakcjach zwyczajowo przyjętych z dotychczasowym Klientem i poza wyraźną zgodą Sprzedawcy przez podanie co najmniej właściwych dla danego towaru parametrów: nazwy towaru, numerycznego oznaczenia koloru, szerokości zamawianego towaru, ilości lub rozmiaru danego towaru oraz przez wyrażenie zgody na przestawioną ofertę cenową i proponowany termin dostawy towaru.

2.2.        Zamówienie może być jedynie złożone przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w tym zakresie w imieniu Kupującego.

2.3.        Zamówienie jest wiążące dla Stron z chwilą gdy Kupujący otrzyma od AB logic Potwierdzenie Zamówienia. Potwierdzenie odbywa się w formie pisemnej, za pomocą środka porozumiewania się na odległość np. faxem lub za pomocą poczty email, lub ustnej podczas rozmowy telefonicznej przy zamówieniach telefonicznych w transakcjach zwyczajowo przyjętych z dotychczasowym Klientem mającej na celu złożenie zamówienia przez Kupującego.

2.4.        Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany, względnie do uzupełnienia Zamówienia, jeżeli na skutek braku odpowiedniego asortymentu pod względem ilościowym lub też gatunkowym nie może go zrealizować. W takiej sytuacji Zamówienie jest wiążące dla Stron, w chwili otrzymania przez Sprzedawcę od Kupującego pisemnego, elektronicznego lub telefonicznego Potwierdzenia przyjęcia zmodyfikowanego Zamówienia.

2.5.        Brak Potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę lub otrzymania przez Sprzedawcę od Kupującego Potwierdzenia przyjęcia zmodyfikowanego Zamówienia oznacza brak przyjęcia Zamówienia do realizacji. Kupującemu nie przysługują wobec Sprzedawcy jakiekolwiek roszczenia związane ze złożonym Zamówieniem.

 

3.            Warunki dostawy

 

3.1.        Strony ustalają termin dostawy w Potwierdzeniu Zamówienia. Ustalony w Potwierdzeniu Zamówienia termin należy traktować nie jako termin ostateczny, ale jako szacunkowy i jedynie orientacyjny termin realizacji Zamówienia. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dokonywać dostaw w uzgodnionych terminach.

3.2.        Bieg terminu dostawy rozpoczyna się od dnia doręczenia Kupującemu Potwierdzenia Zamówienia lub otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia przez Kupującego zmodyfikowanego Zamówienia lub od dnia wpłaty zaliczki lub zadatku, jeżeli było to przedmiotem uzgodnień Stron.

3.3.        Jeżeli Kupujący nie wskazał miejsca dostawy, termin dostawy jest zachowany, jeżeli we wskazanym terminie dostawy towar przygotowano do wydania.

3.4.        Sprzedawca może dostarczyć Kupującemu towar na adres wskazany w Zamówieniu za pośrednictwem firm transportowych.

3.5.        W przypadku gdy, Kupujący odbiera towar własnym transportem, przejście na Kupującego wszelkich korzyści i ciężarów związanych z przedmiotem umowy sprzedaży oraz ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje w chwili wydania towaru Kupującemu z magazynu Sprzedawcy.

3.6.        W przypadku, gdy towar jest wysyłany na adres Kupującego lub adres dostawy wskazany w Zamówieniu za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez Kupującego, przejście na Kupującego wszelkich korzyści i ciężarów związanych z zamówionym towarem oraz ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje z chwilą wydania towaru przewoźnikowi.

3.7.        W chwili odbioru towaru Kupujący ma obwiązek sprawdzić towar pod względem asortymentowym oraz ilościowym. Jeżeli w chwili odbioru towaru Kupujący stwierdzi różnicę ilościową lub asortymentową pomiędzy towarem dostarczonym a wskazanym w dokumentach przewozowych powinien wpisać swoje zastrzeżenia do listu przewozowego lub do specyfikacji przesyłki a w przypadku gdy stwierdzi uszkodzenie czy ubytek towaru zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika/kuriera w szczególności poprzez spisanie protokołu uszkodzenia przesyłki na formularzu przewoźnika/kuriera.

3.8.        Kupujący odbierający towar własnym transportem z magazynu Sprzedawcy jest zobowiązany do sprawdzenia i potwierdzenia własnoręcznym podpisem zgodności towaru z zamówieniem pod względem ilościowym i asortymentowym w obecności upoważnionego przedstawiciela Sprzedawcy, wydającego towar.

3.9.        Niezbadanie towaru w sposób określony w ust. 3.8. lub 3.9. lub niezgłoszenie przez Kupującego swych zastrzeżeń, o których mowa w ww. ustępach, będzie skutkowało utratą przez Kupującego wszelkich roszczeń z powodu braków ilościowych lub niezgodności asortymentowych zamówionego towaru.

3.10.     Osoba, która dokonuje odbioru Towaru w imieniu i na rzecz Kupującego musi być odpowiednio umocowana. Kupujący najpóźniej w terminie 2 dni przed planowaną datą dostawy winien przedłożyć Sprzedawcy w formie pisemnej (listownie, faxem, pocztą elektroniczną) upoważnienie do odbioru towaru, podpisane przez Kupującego lub osobę uprawnioną do reprezentacji Kupującego.

3.11.     Kupujący jest odpowiedzialny za natychmiastowy rozładunek towaru. Koszty nieuzasadnionego oczekiwania na rozładunek towaru obciążają Kupującego.

 

4.            Ceny

 

4.1.        Ceny towaru ustala się w oparciu o oferty lub cenniki obowiązujące w dniu złożenia Zamówienia.

4.2.        Podatek VAT nie jest wliczony do cen zawartych w ofertach lub w cennikach i jest naliczany dodatkowo w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury VAT.

4.3.        Zastrzega się możliwość zmiany ceny. Z chwilą opublikowania nowego cennika, wszystkie dotychczas obowiązujące ceny lub indywidualne cenniki tracą swoją ważność.

4.4.        Sprzedawca wystawi fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami i doręczy ją Kupującemu przy odbiorze towaru, prześle pocztą elektroniczną, listem lub w inny ustalony z Kupującym sposób.

4.5.        Za termin zapłaty uważa się datę wpływu należnej kwoty na rachunek bankowy lub do kasy Sprzedawcy.

 

5.            Warunki płatności

 

5.1.        Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania płatności gotówkowej lub przedpłaty.

5.2.        Jeżeli przedstawione zostaną zabezpieczenia, wymagane przez AB logic, może zostać przyznany odroczony termin płatności faktury liczony od daty wystawienia faktury VAT. Do momentu pełnej zapłaty należności za towary, pozostają one własnością AB logic.

5.3.        Sprzedawca ma ponadto prawo zażądać od Kupującego zapłaty zaliczki lub zadatku. Brak zapłaty ww. płatności w terminie 3 dni od dnia umówionego przez Strony w tym zakresie terminu, uprawnia Sprzedawcę do odstąpienia od umowy sprzedaży lub do przesunięcia terminu dostawy według wyboru Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności oraz kosztów z tytułu odstąpienia, w szczególności za koszty związane w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży.

5.4.        Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą należności choćby z jednej faktury, Sprzedawca może uzależnić realizację dalszych dostaw od uiszczenia zapłaty albo udzielenia przez Kupującego zabezpieczenia należności. Ponadto Sprzedawca jest uprawniony do natychmiastowego odstąpienia od umowy sprzedaży, które traktowane będzie jako odstąpienie od umowy z winy Kupującego.

 

6.            Odpowiedzialność, rękojmia i gwarancja

 

6.1.        Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za sprzedany produkt/towar wobec Kupującego zostaje wyłączona.

6.2.        Kwota odpowiedzialności, do której Sprzedawca odpowiada na podstawie odpowiedzialności cywilnej stanowi równowartość ceny netto dostarczonego towaru. Jakakolwiek, dalsza odpowiedzialność Sprzedawcy za straty  lub szkody bezpośrednie lub pośrednie, utracone korzyści jest wykluczona, o ile jest to prawnie dozwolone, niezależnie od podstawy prawnej, na podstawie której zgłaszane są roszczenia.

6.3.        AB logic może udzielić Kupującemu gwarancji na sprzedane towary. Warunki udzielonej gwarancji będą jedynie wynikać z treści pisemnego oświadczenia złożonego przez AB logic o udzieleniu gwarancji. W każdym jednak przypadku realizacja reklamacji z udzielonej przez Sprzedawcę gwarancji nie odnawia jej biegu.

 

7.            Prawa własności, poufność

 

7.1.        Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane Kupującemu, a w szczególności nazwy, logotypy, cenniki, wzorniki oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią materiałów, należą do Sprzedawcy lub kontrahentów współpracujących ze Sprzedawcą, na podstawie odrębnych umów i są chronione prawami autorskimi oraz prawem własności przemysłowej. W żadnym jednak przypadku ani OWS ani Umowa nie dają podstawy do przeniesienia praw / udzielenia licencji w odniesieniu do patentów, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej i/lub przemysłowej, chyba że co innego wynika z Umowy zawartej z Kupującym.

7.2.        Kupujący zobowiązuje się do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Sprzedawcy, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności do nieujawniania i nieprzekazywania osobom trzecim jakichkolwiek informacji poufnych przedsiębiorstwa AB logic bez uprzedniej pisemnej zgody wyrażonej przez AB logic. Obowiązek ten dotyczy w szczególności lecz nie wyłącznie informacji o cenach towarów sprzedawanych przez AB logic, kształtu i treści ofert kierowanych do Kupującego oraz ich załączników, a ponadto wszelkich okoliczności i informacji, które dotyczą warunków współpracy. Obowiązek zachowania poufności pozostaje w mocy także po wygaśnięciu / rozwiązaniu Umowy.

 

8.            Przetwarzanie i ochrona danych osobowych Kupującego.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dziennik Urzędowy UE L 119, publ. 4.05.2016 r.) Sprzedawca informuje, że:

Administratorem danych osobowych przekazanych na mocy zawartej umowy sprzedaży z Kupującym jest AB logic sp. o.o., 95-010 Stryków, Smolice 1 M, Hala G, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Ab logic danych osobowych znajdują się na stronie www.ablogic.pl w dokumencie Polityka Prywatności.

 

9.            Postanowienia końcowe.

 

9.1.        Prawem właściwym dla niniejszych warunków i umów pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym jest wyłącznie prawo polskie. W kwestiach nie unormowanych postanowieniami niniejszych warunków stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu w dniu 11 kwietnia 1980 r. (Dz.U.1997.45.286).

9.2.        Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.